Warunki zatrudnienia obywatela Ukrainy

Praca i biznes

23-02-2021

Obywatele Ukrainy masowo opuszczają swój kraj z całymi rodzinami i masowo szukają lepszych warunków do życia. Wiele osób znalazło swoje miejsce w Polsce, gdzie są zatrudniani. Pracodawcy często zapewniają im również noclegi oraz wsparcie w wielu aspektach życia. Jednak przed przyjęciem pracownika pochodzącego z innego kraju, należy spełniać określone kryteria.

Warunki zatrudnienia obywatela Ukrainy

 Warunki zatrudnienia cudzoziemca

Napływ obywateli Ukrainy do Polski  rozpoczął się kilka lat temu. Nierzadko są oni niezbędni do pracy, ponieważ pozostają nieobsadzone stanowiska. Zanim jednak taka osoba przystąpi do wykonywania swoich obowiązków, konieczne jest spełnienie kilku przesłanek. Niekiedy niezbędne jest przedłożenie zezwolenia na wykonywanie określonej pracy. Aby móc to obejść, pracodawca musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy oświadczenie wskazujące, że dany cudzoziemiec ma wykonywać pracę w powierzonym zakresie. Wszystko odbywa się zatem legalnie i znacznie szybciej, bez przeprowadzania zbędnych procedur.

Zasady składania oświadczenia

Złożenie oświadczenia jest możliwe wówczas, gdy spełni się kilka przesłanek. Po pierwsze zatrudniana osoba musi być obywatelem Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawi albo Ukrainy. Ponadto okres zatrudnienia nie może w żadnym wypadku przekroczyć pół roku przez następnych dwanaście miesięcy. Dodatkowym warunkiem jest rodzaj prac. Nie mogą mieć one charakteru sezonowego. Złożenie oświadczenia prowadzi do znacznego ułatwienia całej procedury zatrudnienia. Potrzeba jej przeprowadzenia niestety przedłużyłaby możliwość rozpoczęcia wykonywania pracy. Cała dokumentacja musi być złożona przed  podjęciem pracy przez obywatela obcego kraju. Oświadczenie podlega wpisowi do odpowiedniego rejestru, który musi być skrupulatnie prowadzony przez urzędników. Potwierdzone oświadczenie może odebrać pracodawca osobiście lub skierować w tym celu swojego pełnomocnika. Przed złożeniem dokumentów, należy dokładnie zapoznać się z szeregiem kwestii, których trzeba dopilnować. Brak dodatkowych potwierdzeń może skutkować odrzuceniem oświadczenia lub koniecznością pilnego uzupełnienia.

Podobne artykuły